Info szczegółówe o Starczy.

   
Gmina Starcza - położenie i granice

  Gmina Starcza znajduje się w północnej części województwa śląskiego w powiecie częstochowskim przy jego południowej granicy. Kształt gminy jest nieregularny. Powierzchnia gminy to 2010 ha. Gmina graniczy:
- od północy - z gminą Poczesna,
- od wschodu - z gminą Kamienica Polska,
- od zachodu - z gminą Konopiska,
- od południa - z miastem i gminą Woźniki.

Rzeźba terenu

Rzeźba terenu jest łagodna z kilkoma niewielkimi wzniesieniami. Rzędne terenu zawierają się w przedziale 270 - 331 m n.p.m. Najwyższy punkt znajduje się na północy gminy (wzgórze Łysiec), natomiast najniższy to miejsce odpływu Kamieniczki z terenu gminy. Budowa morfologiczna terenu jest czynnikiem najsilniej wpływającym na wygląd krajobrazu. Najważniejsze elementy budowy morfologicznej występujące na terenie gminy to: - równina morenowa, - doliny rzek, - tarasy nadzalewowe, - wzgórza ostańcowe.

Budowa geologiczna

Zgodnie z geologicznym podziałem Polski obszar gminy Starcza należy do zachodniej części Monokliny śląsko - Krakowskiej, zbudowanej z utworów mezozoicznych (trias i jura) o rozciągłości północny - zachód, północny - wschód z zapadaniem warstw na północny wschód. W granicach administracyjnych gminy mezozoik wykształcony jest w pełnym profilu reprezentowanym przez osady triasu i jury dolnej. Osady te pokryte są utworami czwartorzędowymi o zmiennej miąższości. Trias dolny - pstry piaskowiec - reprezentowany przez piaskowce, iły i piaski o czerwonych barwach i miąższości 10 - 12 m; ret - wapienie i dolomity o miąższości około 50 m, Trias środkowy (wapień muszlowy) - budują go serie skał wapiennych i marglistych o grubości około 40 m, następnie występują dolomity i wapienie z okruszcowaniem rudami cynku i ołowiu; Trias górny (kajper) - tworzą go osady facji terrygenicznej: iły, iłowce, łupki ilaste o miąższości około 150 - 200 m, w stropie tego kompleksu zalegają nieregularne pokłady wapieni (wapienie woźnickie). Jura dolna - utwory jury dolnej występują na całym obszarze gminy. Są to osady zbiornika śródlądowego o miąższości w pełnym profilu do 120 m. Czwartorzęd - osady tego okresu, zalegające na utworach jury dolnej, pokrywają cześć obszaru gminy. Miąższość ich jest zmienna do maksymalnie 26 m w okolicach Starczy.

Gleby

Według mapy glebowo - rolniczej na terenie gminy występują gleby różnych typów: - gleby autogeniczne - rząd - gleby brunatno-ziemne - typ - gleby brunatne wyługowane, gleby brunatne kwaśne, gleby pyłowe; rząd - gleby bielicowe - typ - gleby bielicowe, - semihydrogeniczne - rząd - czarne ziemie - typ czarne ziemie właściwe, czarne ziemie zdegradowane; rząd - gleby zabagnione - typ gleby gruntowo - glejowe, - hydrogeniczne - rząd - gleby bagienne - typ - gleby mułowe, gleby torfowe; rząd gleby pobagienne - typ gleby murszowe, - napływowe - rząd - gleby aluwialne - typ - mady rzeczne.

Hydrografia i hydrologia

Cały teren gminy znajduje się w zlewni dopływów Warty. Największy obszar zajmuje zlewnia rzeki Kamieniczki. Jako rzeki uznane zostały: Kamieniczka i potok Kamieński. Rzeki te przecinają teren gminy z zachodu na wschód płynąc w płytkich dolinach. Większość biegu Kamieniczki została uregulowana. Wody podziemne w obrębie obszaru gminy Starcza tworzą trzy piętra wodonośne: - triasowe - poziom ten dzieli się na trzy piętra wodonośne (triasu górnego, środkowego oraz dolnego) z uwagi na dobrą jakość wód (klasa I oraz II) oraz zasobność przy istnieniu ekranu izolującego warstwę wodonośną od powierzchni, wody tego zbiornika objęto ochroną wysoką (OWO). Poziom ten na terenie gminy stanowi podstawę dla zaopatrzenia ludności w wodę, - jurajskie - reprezentowany jest przez poziom dolnojurajski, składający się z kilku warstw wodonośnych: serii piaszczysto piaskowcowych oddzielonych warstwami utworów ilasta - mułowcowych. Zmienne uziarnienie i tektonika zadecydowały o ograniczonej zasobności tych zbiorników, - czwartorzędowe - stały poziom wodonośny wiąże się z doliną rzeki Kamieniczki, której przebieg pokrywa się z przebiegiem płytkiej doliny kopalnej, rozwiniętej między progami strukturalnymi.

środowisko przyrodnicze

W związku z dużą ilością różnych siedlisk na terenie gminy występuje stosunkowo duże bogactwo gatunków. Gatunki objęte ochroną to: grążel żółty, storczyki, rosiczka okrągłolistna.

Cenne elementy przyrodnicze

Zachodni niewielki fragment gminy znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego "Lasy nad Górną Liswarta". Cały obszar gminy leży w chronionym dorzeczu Warty.

Infrastruktura technicznaKomunikacja

Główną trasą komunikacyjną jest droga nr 908, Częstochowa - Gliwice. Jest to droga wojewódzka IV. kl. technicznej o nawierzchni bitumicznej. Szerokość jezdni na terenie gminy waha się w granicach 5,5 - 6 m w zależności od odcinka, szerokość korony drogi wynosi 8 - 10 m. Drogi powiatowe są to drogi o nawierzchni bitumicznej V. kl. technicznej. Szerokość dróg powiatowych wynosi 5,5, m, szerokość korony drogi - 7,5m. Przez teren gminy nie przebiega żadna linia kolejowa.

Zaopatrzenie w wodę

Cały teren gminy, poza pojedynczymi rozproszonymi siedliskami jest uzbrojony w komunalną sieć wodną. Główne ujęcie wód dla obsługi sieci wodociągów gminnych to ujęcie w Starczej. Jest to studnia o głębokości 305 m, ujmująca wody z poziomu wodonośnego triasu środkowego i dolnego o wydajności - 964 m3/ dobę. W granicach administracyjnych gminy znajdują się również dwie studnie ujmujące wody warstwy wodonośnej dolnej jury na terenie Szkoły Podstawowej i Gminnego Ośrodka Zdrowia. W studniach tych uzyskano jednostkowe wydajności Q = 0,1 - 4,0 m3/h.

Odprowadzenie ścieków

Gmina posiada oczyszczalnię ścieków w Rudniku Małym, która docelowo będzie obsługiwać pięć sołectw: Starczą, Klepaczkę, Łysiec, Rudnik Mały i Własną. Kanalizacja została wybudowana w Starczy, Własnej, Rudniku Małym, Łyścu i Klepaczce.

Zaopatrzenie w energię elektryczną

Przez teren gminy (na jej południowo - wschodnim skraju) przebiega linia elektroenergetyczna 110 kV relacji Wrzosowa - Tarnowskie Góry. Od linii tej obowiązuje ochronna strefa techniczna 15 m.

Zaopatrzenie w gaz

Na terenie gminy tylko Własna i fragment miejscowości Starcza oraz kilka domów w Rudniku Małym zaopatrywanych jest w gaz. Są to sieci biegnące z terenu gminy Kamienica Polska.

Gospodarka odpadami

Gmina nie posiada urządzonego składowiska odpadów stałych. Gospodarka odpadami jest prowadzone na zasadzie indywidualnych zleceń dla przedsiębiorstw zajmujących się usuwaniem odpadów i wywozem na urządzone składowisko w Młynku Sobuczynie.

 

 


Licznik: 525033, przegląda osób:4,   Starcza serwis , kontakt: zbyszeka@starcza.eu