Starcza 2006 - serwis lokalny gminy Starcza - www.starcza.eu - www.nasza-gmina.eu - Druga sesja Rady Gminy - podatki

Przekierowania:


Informacje o pogodzie

Najlepsze częstochowskie strony

Urząd Gminy

Europejski Rejestr Pojazdów

Europejski Rejestr Dłużników

Instytut Pamięci Narodowej

RIO - info

ZOZ - info

Apteki - info

Nasza szkoła - serwis

Szkoła - inne

Organizacje pożytku publicznego - info

Policja - info

Polski Serwer Prawa

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Nieruchomości/
mieszkania - info


Bank- info

Częstochowa - info

Częstochowa2 - info

Częstochowa - serwis

Starostwo Powiatowe - info

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach


Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Główny Urząd Statystyczny - informuje

Ośrodek Doradztwa Rolniczego


Katalog stron katalog stron
Katalog stron


'www.starcza.eu' -  *  serwis ogłoszeń, wyszukiwarki pracy - spróbujmy poszukać -
  Info | Strona główna | Media-serwis | Żyć łatwiej | Ekologiczna Starcza | Forum serwisu | GPSTurysta

Podatki na 2007r. tematem głównym drugiej sesji Rady Gminy Starcza
Rządów nowej rady ciąg dalszy. Dnia 05.12.2006r. w Urzędzie Gminy Starcza odbyła się druga w tej kadencji sesja nowej Rady Gminy. Podatki i opłaty lokalne na 2007r. były tematem głównym tej sesji. Odbyło się ślubowanie wójta. Zostali wybrani przewodniczący stałych komisji istniejących w Gminie Starcza, czyli Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy. Ale przede wszystkim przyjęto stawki podatkowe i wiele opłat jakie będziemy płacić na rzecz gminy w 2007 roku.

Proponowany jest następujący porządek obrad :
1. Otwarcie obrad II Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Starcza.
4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
5. Przyjęcie porządku obrad sesji.
6. powołanie Komisji Uchwał i wniosków.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie Przewodniczących Komisji Rady Gminy Starcza.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 116/XVII/05 Rady Gminy Starcza z dnia 06.09.2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Starcza.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty targowej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2007r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku rolnym i leśnym.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2007r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2007r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu okreslającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Starcza dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych w 2007r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Starcza.
16. Sprawy różne.
17. Interpelacje i zapytania radnych.
18. Przyjęcie wniosków do realizacji.
19. Zamknięcie obrad II Sesji Rady Gminy.


Wybrane informacje z drugiej sesji:

Nowymi przewodniczącymi komisji zostali:
Komisji Rewizyjnej - Ewa Jędrzejewska
Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy - Henryk Nalewajka

Przyjęto nowe stawki podatku, które będą obowiązywać w 2007 roku.
Podstawowe stawki podatku na 2007 w załączonum pliku:
plik  Podatki od nieruchomości i opłaty targowe

Po lewej stronie na pasku pod napisem "Urząd Gminy - info" można znależć tegoroczne stawki podatku dla porównania.

Przyjęto również miesięczne wynagrodzenie wójta brutto: 6126 zł. zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych jako najniższe wynagrodzenie na tym stanowisku w miejscowościach do 20 000 mieszkańców.

Sprawy różne

W sprawach różnych burzliwie przedyskutowano sprawę pozbawienia lokalu Klubu Seniora przez wójta. Lokal ten według wcześniejszego wniosku Rady Gminy,(który wójt zaakceptował).w dalszym ciągu jest lokalem Klubu Seniora. Wojt jednak twierdzi, że jeśli chodzi o lokal, który zajął Klub (w domu nauczyciela), to on ma prawo decydować komu ten lokal zostanie przeznaczony a nie Rada Gminy i traktuje przyjęty wniosek Rady Gminy jako nie istniejący. Wcześniej jednaknie miał do niego zastrzeżeń.Teraz zaczyna szukać innego pomieszczenia dla Klubu Emerytów, który w tej chwili nie ma swojego lokum.
Z informacji, które padły podczas sesji wynikałoby, że pomieszczenia w domu nauczyciela mają już swoich nowych mieszkańców.

Wnioski i zapytania radnych

Wniosek w sprawie przygotowania opinii prawnej dotyczącej zarządzania lokalami domu nauczyciela.
Wniosek został przyjęty większością głosów
Wniosek do zapewnienia pomieszczeń dla Klubu Emerytów i Rencistów.
Wniosek został przyjęty większością głosów
Wniosek do GOPS w sprawie paczek dla osób starszych nie uczestniczących w spotkaniu wigilijnym.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie
Wniosek o zwrot klucza do aktualnego lokalu Klubu Emerytów przewodniczącemu Klubu.Emerytów.
Wniosek został odrzucony w głosowaniu
Wynik głosowania :
za - 3 głosy: Zbigniew Sirek, Ewa Jędrzejewska, Janina Miglus
wstrzymujących się - 3 głosy: Zemła Marian, Jadwiga Górajec, Jerzy Klyta
pozostali radni byli przeciwni i poparli tym samym działanie wójta.

 442163 , osób online: 7 Starcza ® serwis 2006 Kopiowanie © zabronione    kontakt: zbyszek@starcza.eu