Regulamin serwisu

Regulamin serwisu Starcza serwis

I. Definicje
Użytkownik - osoba fizyczna, która kożysta z serwisu.
Serwis - strony i inne narzędzia internetowe udostępniane za pośrednictwem sieci Internet, które dostępne są pod adresem starcza.eu;
Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu;
Administrator - właściciel serwisu Starcza serwis;
Moderator - osoba lub osoby występujące w imieniu Administratora które dbają o prawidłowe funkcjonowanie Serwisu i przestrzeganie Regulaminu, jak również podejmują w imieniu Administratora kroki zmierzające do egzekwowania przestrzegania Regulaminu przez Użytkowników;
Aktualności - informacje bieżące dodawane do Serwisu przez Administratora;
Komentarz - opinia tekstowa dodana przez Użytkownika do tematu Aktualności;
Ban – blokada, trwała lub czasowa, w zależności od uznania Moderatora, dostępu Użytkownika, który naruszył postanowienia Regulaminu, do Serwisu lub poszczególnych elementów Serwisu.

II. Wstęp
Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego starcza.eu. W Regulaminie określone są podstawowe zasady funkcjonowania serwisu, prawa i obowiązki jego użytkowników, oraz zasady odpowiedzialności Administratora i Użytkowników Serwisu.

III. Zasady ogólne korzystania z Serwisu:
1. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i akceptuje postanowienia Regulaminu.
2. Użytkownik może:
a. korzystać z Serwisu, jego funkcjonalności i możliwości zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami Regulaminu;
b. dodawać komentarze do Aktualności;
3. Użytkownik zobowiązany jest do uzyskania odpowiednich praw i zgód na umieszczenie w Serwisie jakichkolwiek materiałów, w szczególności fotografii. Umieszczenie jakichkolwiek materiałów w Serwisie przez Użytkownika jest równoznaczne z oświadczeniem, że Użytkownik posiada w tym zakresie niezbędne prawa i zgody.
4. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
a. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz od korzystania z Serwisu i jego funkcjonalności w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników, Administratora lub Moderatorów.
b. przestrzegania autorskich praw osobistych oraz majątkowych jak również praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, c. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i postanowienia niniejszego Regulaminu.
5. Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu i jego funkcjonalności do celów innych niż wynika to z charakteru i przedmiotu Serwisu, a w szczególności niedozwolone jest:
a. prowadzenie wszelkiego rodzaju agitacji, w szczególności politycznej lub religijnej;
b. rozsyłanie spamu i nie zamówionej informacji handlowej;
c. podejmowanie jakichkolwiek działań mogących spowodować szkodę, w tym w szczególności szkodę Administratora, innych Użytkowników lub osób trzecich;
d. umieszczanie w Serwisie materiałów naruszających obowiązujące prawo, Regulamin, dobre obyczaje, normy moralne lub zasady uczciwej konkurencji;
e. umieszczanie tekstów wulgarnych, obrażających godność, szkalujących lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);
f. pisanie treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;
g. umieszczanie materiałów erotycznych w jakiejkolwiek formie;
h. wielokrotne umieszczanie tych samych treści lub innych takich samych elementów;
i. umieszczanie treści niezwiązanych z tematyką Serwisu;
j. wystawianie nieprawdziwych ocen w tematach prezentowanych na stronach Serwisu;
k. sugerowanie w jakikolwiek sposób tożsamości lub związków Użytkownika z Administratorem lub Moderatorem lub ich działaniem;
l. podszywanie się pod innych Użytkowników, podawanie lub sugerowanie nieprawdziwej tożsamości Użytkownika.
m. prowadzenie działalności reklamowej lub promocyjnej;
6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za sposób korzystania z Serwisu i jego skutki.
7. Za niestosowanie się do Regulaminu przez Użytkownika może zostać nałożony Ban.
8. Jeżeli czasowy lub dotyczący części funkcjonalności Serwisu Ban nie spowoduje zaprzestania przez Użytkownika naruszania postanowień Regulaminu, dostęp Użytkownika do Serwisu może zostać trwale zablokowany.
9. Administrator, w tym działający w jego imieniu Moderator, może usunąć materiały umieszczone przez Użytkownika w Serwisie, w jakikolwiek sposób niespełniające lub naruszające postanowienia Regulaminu, bez uprzedzenia lub powiadomienia Użytkownika.

IV. Komentarze do aktualności
1. Użytkownik może dodawać komentarze do aktualności wyrażając swoje zdanie na przedstawiony temat.
2. Komentarz powinien być rzeczowy, dotyczyć danego tematu i nie zawierać zwrotów i wyrazów obraźliwych.
3. Komentarze skrajnie nieodpowiednie, zawierające nieodpowiednie treści i niepowiązane z tematem mogą zostać usunięte przez Administratora bez uprzedzenia.
4. Moderator ma prawo zablokowania dostępu do Serwisu Użytkownikowi umieszczającemu Komentarze naruszające postanowienia Regulaminu lub wobec którego zachodzi podejrzenie o dodawanie nierzetelnych Komentarzy i nie ma obowiązku informowania o tym fakcie Użytkownika.

V. Postanowienia dodatkowe
1. Administrator nie odpowiada w żaden sposób za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność.
2. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły i bez zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej, awariami lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania w Serwisie informacji o Użytkownikach, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin lub w ten sam sposób podejmują działania sprzeczne z Regulaminem lub celem i charakterem Serwisu.
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za "kradzieże materiałów i danych" dokonywane przez osoby trzecie, a także za pobieranie ich z Serwisu i umieszczanie w innych serwisach lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie, gdyż Administrator nie ma możliwości zablokowania kopiowania materiałów z Serwisu.
Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez konieczności uzyskania zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.
7. Wszelkie uwagi, zapytania, informacje odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Moderatora pod adres e-mail zbyszeka@starcza.eu.
8. Życzymy przyjemnego i satysfakcjonującego korzystania z Serwisu.


Licznik: 534280, teraz stronę przegląda osób:3,   Starcza serwis - admin , kontakt: zbyszeka@starcza.eu